خرید ترافیک مازاد : ( ۲۵ در صد شارژ بیشتر با تخفیف ویژه )

منوی 3

قابل استفاده برای کلیه طرح های مخابرات و قابلیت ذخیره بعد از اتمام زمان .
( ترافیک [حجم] باقی مانده از قبل، در طرح های بعدی قابل استفاده می باشد و نمی سوزد )
})